omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning.

Voor nieuwbouw, maar ook voor een groot deel van verbouwingen is een omgevingsvergunning noodzakelijk.
Onder de omgevingsvergunning vallen allerlei vergunningen samen, zoals een sloopvergunning, bouwvergunning, kapvergunning, exploitatievergunning, reclamevergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning.

In de aanloop naar de vergunningsaanvraag adviseren we u met betrekking tot regelgeving en benodigdheden voor een aanvraag. De aanvraag van vergunning of vooroverleg dienen we als gemachtigde voor u in via het omgevingsloket. Zo communiceren we met de betrokken inspecteurs, plantoetsers en vergunningverleners, houden we de lijnen centraal en kort, en zorgen we dat alle benodigde informatie op de goede manier wordt aangeleverd.

Bestemmingsplan en bouwbesluit.

Er moet gekeken worden naar het lokaal geldende bestemmingsplan, maar ook naar regelgeving met betrekking tot o.a. veiligheid en bruikbaarheid die is opgenomen in het bouwbesluit en de daarin gehanteerde NEN-normen. In sommige gevallen wordt de Algemene plaatselijke verordening getoetst. Als het plan zichtbaar is vanaf het openbaar gebied moet het voldoen aan de redelijke eisen van welstand en wordt het door de welstandscommissie besproken. Bij monument is er een uitgebreidere commissie die naar de plannen zal kijken.

Het ontwerp moet worden afgestemd op deze regelgeving. In sommige gevallen is er nog uitgebreidere regelgeving. Soms zijn er wensen die buiten het bestemmingsplan vallen, waarvoor nog wel een aanvraag mogelijk is. Hiervoor zijn aanvullende gegevens nodig om te onderzoeken of overheden daar toch aan mee willen werken.

Berekeningen.

In de meeste gevallen moet er gezorgd worden voor aanvullende berekeningen voor een bouwproject. SK33 zorgt er voor dat deze compleet worden aangeleverd en dat de verschillende informatie op elkaar wordt afgestemd. Voorbeelden zijn: Milieuprestatie berekeningen, ventilatie- en daglichtberekeningen, geluidsberekeningen, maar ook constructieberekeningen met bijbehorende sonderingen en funderingsadvies.

Onderzoeken.

Er zijn nog extra regels voor specifieke onderdelen van een omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden, bij monumenten, bij bouwen in archeologische waardevolle gebieden, of in geval van een mogelijke vervuiling wordt om extra informatie gevraagd.

Aanvullende onderzoek kunnen bijvoorbeeld zijn: bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, bouw- of cultuurhistorisch onderzoek, asbest inventarisatieonderzoek, of onderzoeken naar de invloed van bijvoorbeeld windmolens of dijklichamen.

Soms is het goed om een vooroverleg in te dienen. Dan is het mogelijk dat de vergunningverlener een aantal aspecten van het plan alvast toets voordat een formele vergunning wordt aangevraagd. De gemeente geeftaan of men in bepaalde complexe situaties toch wil meewerken aan een vergunningverlening of niet. Daar zijn verschillende procedures en mogelijkheden voor.

De aanvraag van de omgevingsvergunning verzorgt SK33 volledig.
Via het omgevingsloket dienen wij de aanvraag in bij het bevoegd gezag en verzorgen alle communicatie en aanvullingen totdat de vergunning verleend is. Voor deze aanvullingen kunnen we ons netwerk inzetten en de benodigde informatie verspreiden om de benodigde onderzoeken te laten uitvoeren en de benodigde berekeningen laten aanleveren.

Er kan gestart worden met de bouwwerkzaamheden als de vergunning verleend is.
In veel gevallen wordt pas na het verlenen van een sloopvergunning ook de bouwvergunning verleend. Pas dan mag  gestart worden met de sloopwerkzaamheden.

We informeren u graag verder over de vergunningsmogelijkheden rond uw project.

Neem voor een afspraak telefonisch contact op of stuur een mail.